Únete a nuestro equipo

 

Únete a nuestro equipo.

Si te identificas con Asamblea de Cooperación por la Paz y quieres formar parte de nuestro equipo, envíanos tu CV al Área de Atención al Socio/a.

Fruto de nuestro compromiso con la igualdad, en la selección del perfil definitivo para cada uno de los puestos publicitados, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub representado.

A continuación puedes ver también las ofertas de trabajo que tenemos en curso. Indícanos en el asunto de tu correo electrónico la que te interese y envíanoslo a la dirección indicada en la oferta.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz
Fecha límite:      30 de julio de 2019
Tipo de contrato:    Obra y/o servicio 
Referencia:       TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN.
Dónde:         Sede de ACPP-Catalunya en Barcelona 

Referencia: TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN

ACPP- Catalunya busca una persona per al seu equip tècnic. La persona contractada s’encarregarà de gestionar els projectes de Cooperació de la Delegació d’ACPP-Cataluña que els siguin assignats. Per tant, hauria de formular, fer el seguiment tècnic i econòmic i preparar els informes dels projectes i tasques corresponents.

Descripció:

 • Supervisar la implementació tècnica dels projectes a terreny sota la seva responsabilitat.
 • Assegurar que els requisits són compresos i aplicats per l’equip del projecte, donant suport a l’equip d’ACPP a terreny, realitzant viatges de seguiment tècnic i economicofinancer.
 • Supervisar i fer seguiment als ingressos i despeses imputades als projectes, assegurant la conciliació de les dades financeres i comptables de les intervencions sota la seva responsabilitat.
 • Elaborar amb autonomia els informes tècnics i econòmics dels projectes, assegurant el compliment de la normativa i procediments.
 • Coordinar els processos d’avaluació i auditoria i assegurar la devolució i difusió de resultats i recomanacions.
 • Participació a reunions de consells de cooperació i grups de treball de diferents xarxes.

 

Perfil/Requisits:

 • Experiència en formulació i seguiment de projectes.
 • Imprescindible bon nivell de català i castellà (parlat i escrit) i francès.
 • Capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de vàries tasques paral·leles i bona gestió de situacions d’estrès. Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Ús d’eina Excel a nivell avançat. Domini del paquet Windows-Office
 • Afinitat amb els valors de l’organització

Es valorarà positivament:

 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.
 • Coneixements i experiència en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària
 • Coneixements addicionals en Enfocament basat en Drets Humans, Cultura de Paz, Interculturalitat, i equitat de Gènere i Feminismes, entre uns altres.
 • Bon nivell d’anglès

Condicions de l’oferta de Treball:

Tipus de contracte: contracte per obra, jornada completa de 40 h setmanals
Salari: El salari segons l’escala salarial de l’organització.
Lloc de treball: Seu d’ACPP a Barcelona
Data d’Incorporació: Procés de selecció durant el mes de agost i setembre. Incorporació al mes de novembre.

La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: «Vacant tècnic / a de Cooperació+ Nom i cognom de la persona candidata” fins el 30 de juliol del 2019.

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es contestaran aquelles candidatures que siguin preseleccionades.
En la selecció de CV i de perfil definitiu, es tindrà en compte l’equilibri de gènere en el relacionat amb el sector sub-representat.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz
Fecha límite:      30 de julio de 2019
Tipo de contrato:    Obra y/o servicio 
Referencia:       TÉCNICA/O DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
Dónde:         Sede de ACPP-Catalunya en Barcelona 

Referencia: TÉCNICA/O DE INTERVENCIÓN SOCIAL

ACPP- Catalunya busca una persona per al seu equip tècnic. La persona contractada s’encarregarà de gestionar els projectes d’Intervenció Social de la Delegació d’ACPP-Cataluña que els siguin assignats. Per tant, hauria d’idear, analitzar, identificar, formular, executar i fer el seguiment tècnic i econòmic dels projectes i tasques corresponents.

Descripció:

 • Supervisar, implementar els projectes i impulsar els projectes en l’àmbit d’intervenció social a Catalunya sota la seva responsabilitat.
 • Supervisar i fer seguiment als ingressos i despeses imputades als projectes, assegurant la conciliació de les dades financeres i comptables de les intervencions sota la seva responsabilitat.
 • Elaborar amb autonomia els informes tècnics i econòmics dels projectes, assegurant el compliment de la normativa i procediments.
 • Recolzament a la identificació i la formulació de projectes d’Intervenció Social de la Delegació d’ACPP-Catalunya sota la seva responsabilitat.
 • Treball amb centres i comunitats educatives relacionats amb els projectes.
 • Participació a reunions de consells de cooperació i grups de treball de diferents xarxes.

 

Perfil/Requisits:

 • Experiència en formulació i seguiment de projectes.
 • Imprescindible bon nivell de català i castellà, parlat i escrit.
 • Capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de vàries tasques paral·leles i bona gestió de situacions d’estrès. Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Ús d’eina Excel a nivell avançat. Domini del paquet Windows-Office
 • Afinitat amb els valors de l’organització

Es valorarà positivament:

 • Domini de l’anglès i/o el francès.
 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.
 • Coneixements i experiència en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària
 • Coneixements addicionals en Enfocament basat en Drets Humans, Cultura de Paz, Interculturalitat i equitat de Gènere i Feminismes, entre uns altres.

Condicions de l’oferta de Treball:

Tipus de contracte: contracte per obra, jornada completa de 40 h setmanals
Salari: El salari segons l’escala salarial de l’organització.
Lloc de treball: Seu d’ACPP a Barcelona
Data d’Incorporació: Procés de selecció durant el mes de juliol i agost. Incorporació al mes de setembre.

La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: «Vacant tècnic / a de Intervenció Social+ Nom i cognom de la persona candidata” fins el 30 de juliol 2019.

Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció. Només es contestaran aquelles candidatures que siguin pre-seleccionades.
En la selecció de CV i de perfil definitiu, es tindrà en compte l’equilibri de gènere en el relacionat amb el sector sub-representat.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Fecha límite:      05 de Julio de 2019
Tipo de contrato:    Obra y/o servicio 
Referencia:       EDUCADOR/A ACPP MADRID 
Dónde:         Madrid 

Referencia: EDUCADOR/A ACPP MADRID

OBJETIVOS DEL PUESTO:

 • Ejecución de las actividades del proyecto Villaverde Activa, por una ciudadanía global, fase II financiado por el Ayuntamiento de Madrid en su convocatoria de 2018, bajo la supervisión de la coordinadora del proyecto y la óptica de ACPP.
 • Cuantas tareas se deriven del supuesto anterior, ya sea las previstas en el proyecto u otras nuevas que puedan surgir.
 • Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

 

RESPONSABILIDADES:
Bajo la supervisión y dirección de la Coordinadora del proyecto, el Educador/a deberá ser capaz de desarrollar las siguientes responsabilidades:

 • Reuniones con todos los actores involucrados en el proyecto: equipos directivos de centros educativos, AMPAS, asociaciones de estudiantes, REAS, mercado social de Madrid
 • Participación en reuniones de coordinación en plataformas de agentes implicados en diferentes sectores de intervención social, con conocimiento de los posicionamientos de ACPP y sus socias y capacidad de incidencia que sean de interés para la ejecución del proyecto.
 • Identificación de acciones vinculadas a la ejecución del proyecto a desarrollar junto a la Comunidad Educativa y la Coordinadora del proyecto.
 • Seguimiento y justificación técnicos y económicos del proyecto Villaverde Activa: por una ciudadanía global.
 • Elaboración y diseño de las formaciones del profesorado.
 • Organización e Implementación de las formaciones del profesorado.
 • Dinamización de actividades educativas o de acción social.
 • Trabajo en equipo y contacto directo con la Comunidad Educativa y otras instituciones locales de la zona de intervención.
 • Cuantas otras tareas sean necesarias para la implementación del proyecto.

PERFIL REQUERIDO:
Se considera imprescindible:

 • Experiencia de trabajo en gestión de proyectos en ONG fundamentalmente del sector educativo, control de las herramientas de marco lógico
 • Capacidad de dirección y organización
 • Control de la normativa del Ayuntamiento de Madrid
 • Experiencia de trabajo en equipo.
 • Experiencia en el trabajo de proyectos en Asociaciones y ONGs fundamentalmente del sector educativo y social.
 • Conocimiento y contextualización de los sistemas educativos y formativos actuales.
 • Haber trabajado con población en riesgo de exclusión social (infantil y adolescente).
 • Haber dinamizado actividades educativas o de acción social en centros educativos.
 • Informática: manejo del paquete Office con dominio del Excel y bases de datos y manejo de RRSS a nivel usuario.

Se valorará

 • Conocimientos sobre economía social y solidaria y moneda social
 • Experiencia de trabajo en red
 • Conocimiento previo de Asamblea de Cooperación por la Paz.
 • Conocimiento previo de la zona de actuación (Villaverde Bajo) y el entorno socioeducativo y cultural del mismo.
 • Conocimientos de inglés y/o francés.

Perfil personal

 • Capacidad de identificación con los valores y cultura de una ONG y de ACPP en particular.
 • Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
 • Capacidad de trabajar en un entorno exigente orientado a la implementación de actividades en centros educativos y con población menor y adulta.
 • Capacidad de trabajar con grupos humanos y de establecer buenas relaciones personales con gente diversa.
 • Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones con representantes de la comunidad educativa y agentes de otras instituciones locales de la zona.
 • Capacidad resolutiva y propositiva.

CONDICIONES LABORALES
Tipo de contrato: obra y/o servicio
Jornada: 40 horas semanales
Lugar de trabajo: oficina de ACPP en Madrid, España.
Salario: Según baremo interno de la organización
Nº de vacante: 1
Fecha de incorporación: 1 de agosto de 2019

Las personas interesadas deberán enviar CV como tarde el día 5 de julio de 2018 por correo electrónico a madrid@acpp.com, poniendo en línea de Asunto: “Educador/a Villaverde Activa”
Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.

Asamblea de Cooperación por la Paz es una organización comprometida con la Igualdad. Fruto de este compromiso, en la selección del perfil definitivo para cada uno de los puestos publicitados, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub representado.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz – Pais Valencià
Fecha límite:      20 de junio de 2019
Tipo de contrato:    Contrato por obra, Jornada completa 
Referencia:       PERSONAL TÉCNICO DE COOPERACIÓN TÚNEZ 
Dónde:         Delegación de ACPP en Valencia 

Referencia: PERSONAL TÉCNICO DE COOPERACIÓN TÚNEZ

Descripción:

 • Puesto para personal técnico, asumiendo con autonomía responsabilidades en relación a los proyectos asignados desarrollados por ACPP-PV en Túnez.
 • Asumirá la gestión técnica y económica de proyectos asignados de cooperación al desarrollo y acción humanitaria en su caso de ACPP-PV en Túnez asegurando el cumplimiento de la normativa y los procedimientos.
 • Podrá apoyar en la identificación y la formulación junto a las organizaciones locales socias y al personal expatriado de ACPP acciones a desarrollar y elaboración de propuestas específicas dentro de las líneas estratégicas de trabajo de ACPP en Túnez.
 • El puesto requerirá estancias en terreno y viajes frecuentes a Túnez.

 

Perfil/Requisitos:

 • Experiencia de trabajo en equipo.
 • Experiencia como personal técnico de cooperación en terreno o en sede con organizaciones nacionales o internacionales.
 • Conocimiento y experiencia en gestión de intervenciones y en gestión integral del ciclo del proyecto.
 • Experiencia en sistematización de procesos.
 • Informática: manejo del paquete Office con dominio del Excel y bases de datos.
 • Conocimiento de la normativa de justificación y ejecución de proyectos financiados por la Generalitat Valenciana en Cooperación.
 • Alta motivación para el trabajo en cooperación al desarrollo y acción humanitaria.
 • Dominio del francés hablado y escrito.

Se valorará:

 • Experiencia mínima de 2 años como técnico/a de cooperación en terreno o como técnico/a de cooperación autónomo en sede.
 • Conocimiento y experiencia en Género, Sindicalismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible y trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social en el Magreb.
 • Conocimiento de Asamblea de Cooperación por la Paz.
 • Permiso de conducir

Perfil personal

 • Capacidad de identificación con los valores y cultura de una ONG y de ACPP en particular.
 • Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
 • Capacidad de trabajar en un entorno exigente orientado a la consecución de resultados.
 • Capacidad de trabajar con grupos humanos y de establecer buenas relaciones personales con gente diversa.
 • Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones con representantes de instituciones nacionales e internacionales, personal diplomático y con altos cargos de ministerios nacionales.
 • Capacidad resolutiva y propositiva.

Condiciones de la oferta de trabajo:

 • Tipo de contrato: Tipo de contrato: obra y/o servicio.
 • Jornada: 40 horas semanales
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP.
 • Fecha de incorporación: Julio 2019.

Enviar CV con fotografía y carta de motivación sobre el puesto a org.paisvalencia@acpp.com antes del 20 Junio de 2019, incluyendo en el asunto PUESTO TÉCNICO COOPERACIÓN + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA.
Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.
Asamblea de Cooperación por la Paz es una organización comprometida con la Igualdad. Fruto de este compromiso, en la selección del perfil definitivo para cada uno de los puestos publicitados, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub representado

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz - Andalucía
Fecha límite:      28 de mayo de 2019
Tipo de contrato:    media jornada (12 meses con posibilidad de ampliación).
Referencia:       TÉCNICA/O DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Dónde:         Delegación de ACPP en Córdoba 

Referencia: TÉCNICA/O DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CÓRDOBA

Asamblea de Cooperación por la Paz – Andalucía busca una persona para incorporarse a nuestro equipo en la Delegación de ACPP – Andalucía en la ciudad de Córdoba. La persona contratada apoyará el desarrollo de los proyectos de Educación para el Desarrollo que se determinen, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP Andalucía. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

  • ­Ejecución de proyecto de Educación para el Desarrollo.

­

  • ­Apoyo en la gestión de Proyectos de Educación para el Desarrollo, con posibilidad de apoyo puntual también en proyectos de Cooperación al Desarrollo.

­

 • ­Relación con la/s institución/es financiadoras de el/los proyecto/s de los que se encargue

 

Perfil/Requisitos:

  • ­Conocimientos de Educación para el Desarrollo

­

  • ­Conocimiento del sistema educativo en Andalucía

­

  • ­Conocimiento tejido asociativo andaluz y particularmente en la provincia de Córdoba

­

  • ­Experiencia en gestión de proyectos de la Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID).

­

  • ­Capacidad de coordinación e interlocución con las instituciones financiadoras y el resto de la organización

­

  • ­Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Sentido de organización y análisis problemas y soluciones, tanto de manera individual como en equipo.

­

  • ­Conocimiento adecuado del paquete office, Internet y correo electrónico.

­

  • ­Disponibilidad para desplazarse ocasionalmente a otros territorios de Andalucía.

­

 • ­Estar en posesión del carnet de conducir y disponer de vehículo propio

Se valorará:

  • Se valorará nivel alto hablado y escrito de francés e inglés.

­

  • Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.

­

  • Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo.

­

  • Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.

­

 • Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos, y Gestión por Resultados, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de Género, entre otros

Condiciones de la oferta de trabajo:

  • ­­Tipo de contrato: media jornada (12 meses con posibilidad de ampliación).

­

  • ­­Lugar de trabajo: Delegación de ACPP en Córdoba

­

  • ­­Salario: Según el baremo salarial de ACPP

­

 • ­­Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a andalucia@acpp.com antes del 28 de mayo de 2019. Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O CÓRDOBA+ NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA
Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.
En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz - Andalucía
Fecha límite:      28 de mayo de 2019
Tipo de contrato:    Jornada completa (12 meses con posibilidad de ampliación)
Referencia:       TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA 
Dónde:         Delegación de ACPP Andalucía (San Juan de Aznalfarache) 

Referencia: TÉCNICA/O DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN SEVILLA

Asamblea de Cooperación por la Paz – Andalucía busca una persona para incorporarse a nuestro equipo en la Delegación de ACPP – Andalucía en Sevilla. La persona contratada apoyará el desarrollo de los proyectos de Educación para el Desarrollo que se determinen, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP Andalucía. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

  • ­Ejecución de proyecto de Educación para el Desarrollo.

­

  • ­Apoyo en la gestión de Proyectos de Educación para el Desarrollo, con posibilidad de apoyo puntual también en proyectos de Cooperación al Desarrollo.

­

 • ­Relación con la/s institución/es financiadoras de el/los proyecto/s de los que se encargue.

 

Perfil/Requisitos:

  • ­­­Conocimientos de Educación para el Desarrollo

­

  • ­­­Conocimiento del sistema educativo en Andalucía

­

  • ­­­Conocimiento tejido asociativo andaluz y particularmente en la provincia Sevilla

­

  • ­­­Experiencia en gestión de proyectos de la Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID).

­

  • ­­­Capacidad de coordinación e interlocución con las instituciones financiadoras y el resto de la organización

­

  • ­­­Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Sentido de organización y análisis problemas y soluciones, tanto de manera individual como en equipo.

­

  • ­­­Conocimiento adecuado del paquete office, Internet y correo electrónico.

­

 • ­­­Disponibilidad para desplazarse ocasionalmente a otros territorios de Andalucía.

Se valorará:

  • ­Se valorará nivel alto hablado y escrito de francés e inglés.

­

  • ­Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.

­

  • ­Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo.

­

  • ­Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.

­

 • ­Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos, y Gestión por Resultados, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de Género, entre otros.

Condiciones de la oferta de trabajo:

  • ­­Tipo de contrato: jornada completa (12 meses con posibilidad de ampliación).

­

  • ­­Lugar de trabajo: Delegación de ACPP Andalucía (San Juan de Aznalfarache)

­

  • ­­Salario: Según el baremo salarial de ACPP

­

 • ­­Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a andalucia@acpp.com antes del 28 de mayo de 2019. Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O EPD + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA
Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.
En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz - Andalucía
Fecha límite:      28 de mayo de 2019
Tipo de contrato:    Jornada completa (12 meses con posibilidad de ampliación)
Referencia:       TÉCNICA/O DE EDUCACÓN PARA EL DESARROLLO EN SEVILLA
Dónde:         Delegación de ACPP Andalucía (San Juan de Aznalfarache) 

Referencia: TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA EN SEVILLA

Asamblea de Cooperación por la Paz – Andalucía busca una persona para incorporarse a nuestro equipo en la Delegación de ACPP – Andalucía en Sevilla. La persona contratada apoyará el desarrollo de los proyectos de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria que se determinen, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP Andalucía. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

  • Formulación, seguimiento y justificación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Acción Humanitaria desde sede.

­

 • Relación con la/s institución/es financiadoras de el/los proyecto/s de los que se encargue.

 

Perfil/Requisitos:

  • ­­Conocimientos de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Acción Humanitaria

­

  • Experiencia en gestión de proyectos de la Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID).

­

  • Nivel alto escrito y hablado de inglés y francés

­

  • Capacidad de coordinación e interlocución con las instituciones financiadoras y el resto de la organización

­

  • Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Sentido de organización y análisis problemas y soluciones, tanto de manera individual como en equipo.

­

  • Conocimiento adecuado del paquete office, Internet y correo electrónico.

­

  • Conocimiento tejido asociativo andaluz y particularmente en la provincia Sevilla

­

 • Disponibilidad para desplazarse ocasionalmente a otros territorios de Andalucía.

Se valorará:

  • ­Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.

­

  • ­Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.

­

 • ­Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos, y Gestión por Resultados, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de Género, entre otros

Condiciones de la oferta de trabajo:

  • ­Tipo de contrato: jornada completa (12 meses con posibilidad de ampliación).

­

  • ­Lugar de trabajo: Delegación de ACPP Andalucía (San Juan de Aznalfarache)

­

  • ­Salario: Según el baremo salarial de ACPP

­

 • ­Fecha de incorporación: Incorporación inmediata

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a andalucia@acpp.com antes del 28 de mayo de 2019. Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O COOP INT + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA
Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.
En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz - Andalucía
Fecha límite:      28 de mayo de 2019
Tipo de contrato:    Media jornada (12 meses con posibilidad de ampliación)
Referencia:       TÉCNICA/O DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Dónde:         Delegación de ACPP en Algeciras 

Referencia: TÉCNICA/O DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CÁDIZ

Asamblea de Cooperación por la Paz – Andalucía busca una persona para incorporarse a nuestro equipo en la Delegación de ACPP – Andalucía en la provincia de Cádiz. La persona contratada apoyará el desarrollo de los proyectos de Educación para el Desarrollo que se determinen, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP Andalucía. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

  • ­Ejecución de proyecto de Educación para el Desarrollo.

­

  • Apoyo en la gestión de Proyectos de Educación para el Desarrollo, con posibilidad de apoyo puntual también en proyectos de Cooperación al Desarrollo.

­

 • Relación con la/s institución/es financiadoras de el/los proyecto/s de los que se encargue

 

Perfil/Requisitos:

  • ­Conocimientos de Educación para el Desarrollo

­

  • ­Conocimiento del sistema educativo en Andalucía

­

  • ­Conocimiento tejido asociativo andaluz y particularmente en la provincia de Cádiz

­

  • ­Experiencia en gestión de proyectos de la Junta de Andalucía (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AACID).

­

  • ­Capacidad de coordinación e interlocución con las instituciones financiadoras y el resto de la organización

­

  • ­Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Sentido de organización y análisis problemas y soluciones, tanto de manera individual como en equipo.

­

  • ­Conocimiento adecuado del paquete office, Internet y correo electrónico.

­

  • ­Disponibilidad para desplazarse ocasionalmente a otros territorios de Andalucía.

­

  • ­Estar en posesión del carnet de conducir y disponer de vehículo propio

­

 • ­Nivel alto hablado y escrito de francés

Se valorará:

  • Se valorará nivel alto hablado y escrito de inglés.

­

  • Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.

­

  • Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo.

­

  • Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.

­

 • Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos, y Gestión por Resultados, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de Género, entre otros.

Condiciones de la oferta de trabajo:

  • Tipo de contrato: media jornada (12 meses con posibilidad de ampliación).

­

  • Lugar de trabajo: Delegación de ACPP en Algeciras

­

  • Salario: Según el baremo salarial de ACPP

­

 • Fecha de incorporación: Incorporación inmediata

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a andalucia@acpp.com antes del 28 de mayo de 2019. Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O CÁDIZ+ NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA
Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.
En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz 
Fecha límite de presentación 
de candidaturas:    3 de mayo de 2019
Tipo de contrato:    obra y/o servicio
Referencia:       PERSONAL EXPATRIADO ACPP ORIENTE MEDIO
Dónde:         PALESTINA

Referencia: PERSONAL EXPATRIADO ACPP ORIENTE MEDIO

Asamblea de Cooperación por la Paz busca una persona para incorporarse a nuestro equipo en la Delegación de Palestina con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com.

RESPONSABILIDADES:
Bajo la supervisión y dirección de la Coordinación del Área de Oriente Medio, el personal expatriado deberá ser capaz de desarrollar las siguientes responsabilidades:

 • Conocimiento y puesta a disposición de ACPP de la realidad y actualidad política de Oriente Medio.
 • Implementación, junto con las organizaciones locales socias, de la estrategia de acción de ACPP en Oriente Medio.
 • Participación en reuniones de coordinación en plataformas de agentes implicados en diferentes sectores de cooperación y acción humanitaria, con conocimiento de los posicionamientos de ACPP y sus socias locales y capacidad de incidencia.
 • Identificación de acciones a desarrollar junto a las organizaciones locales socias y elaboración de propuestas específicas dentro de las líneas estratégicas de trabajo de ACPP en Oriente Medio.
 • Formulación de propuestas de proyectos para convocatorias públicas y privadas.
 • Seguimiento técnico y económico de proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria.
 • Justificación técnica y económica de proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria a instituciones españolas, europeas, internacionales y multilaterales.
 • Formar parte del equipo de Oriente Medio, compuesto por personal expatriado y personal en sede, trabajando en coordinación y en equipo

 

PERFIL REQUERIDO
Se considera Imprescindible:

 • Experiencia de trabajo en equipo.
 • Conocimiento y experiencia en gestión de intervenciones y en gestión integral del ciclo del proyecto.
 • Experiencia en sistematización de procesos.
 • Informática: manejo del paquete Office con dominio del Excel y bases de datos y manejo de RRSS a nivel usuario.
 • Nivel alto de inglés, hablado y escrito.
 • Alta motivación para el trabajo en cooperación al desarrollo y acción humanitaria.

Se valorará:

 • Ser socio/a de Asamblea de Cooperación por la Paz.
 • Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de Género, entre otros.
 • Conocimientos de árabe.
 • Permiso de conducir.

Perfil Personal:

 • Capacidad de identificación con los valores y cultura de una ONG y de ACPP en particular.
 • Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
 • Capacidad de trabajar en un entorno exigente orientado a la consecución de resultados.
 • Capacidad de trabajar con grupos humanos y de establecer buenas relaciones personales con gente diversa.
 • Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones con representantes de instituciones nacionales e internacionales, personal diplomático y con altos cargos de ministerios nacionales.
 • Capacidad resolutiva y propositiva.

CONDICIONES LABORALES
Tipo de contrato: obra y/o servicio
Jornada: 40 horas semanales.
Lugar de trabajo: oficina de ACPP en Ramala, Palestina.
Salario: Según baremo interno de la organización.
Fecha de incorporación: 1 de junio de 2019 (aproximada)

Las personas interesadas deberán enviar CV antes del día 3 de mayo de 2019 por correo electrónico a orientemedio@acpp.com, poniendo en línea de Asunto: “Personal Expatriado ACPP Oriente Medio”

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Solo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.

En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género tanto en el seno de la organización como en ACPP-Oriente Medio.

Organitza:		UTE RE-economia 
Data límit: 		6 d’abril de 2019
Referència: 		Agent Intermediari (A)
Lloc: 			Santa Coloma de Gramenet

Referencia: Agent Intermediari (A)

L’UTE RE-economia formada per les empreses Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), Clickoin online s.l. i Learning by doing s.l. cerquen una persona per a l’Oficina Tècnica de la Moneda Local (OTML), de Santa Coloma de Gramenet.

Es tracta de la gestió de la moneda complementària ja existent a Santa Coloma de Gramenet, la Grama, que té la finalitat de treballar per a la transformació social i econòmica del teixit comercial de la ciutat. Per això, cerquem persones per a dinamitzar el Circuit del Comerç Social (CCS) de la Grama.

La figura d’Agent Intermediari (A), és una persona professional encarregada d’augmentar, guiar, ajudar i motivar la participació de les botigues i empreses de la ciutat i en la utilització de la Grama a través d’un sistema de pagaments digitals.

Descripció:
A títol enunciatiu que no pas limitatiu, les seves funcions principals seran:

  • Realitzar les tasques de prevenció, planificació i execució per assolir els objectius principals de l’OTML, seguint les instruccions de la direcció.
  • Oferir suport i acompanyament proactiu als membres del CCS anticipant les accions i actuacions necessàries per minimitzar, quan no evitant, incidències directes o indirectes de tot allò que tingui a veure en la utilització de la Grama per part dels seus usuaris i usuàries.
  • Gestionar la cartera de membres del sector comerç que li sigui assignada de forma integral, dinamitzarà les transaccions en la Grama, efectuarà un acompanyament permanent fonamentat en la confiança amb l’usuari, incentivarà l’entrada de nous usuaris i promourà l’establiment de sinergies entre els membres del CCS.
  • Ampliar l’entrada de noves empreses i comerços al CCS de forma ordenada i estable.
  • Redactar els informes, documents i anàlisis relacionats amb la seva tasca que li siguin requerits per part de la direcció.
  • Representar a l’OTML davant dels usuaris, especialment del sector comercial, convertint-se en la principal cara visible de la Grama des del vessant tècnic.
  • Per a la realització de les tasques específiques s’haurà de coordinar amb la resta de membres de l’oficina.

 

Perfil/Requisits

 • Experiència demostrable i diversificada en treballs relacionats amb el comerç urbà.
 • Coneixement del territori i del teixit econòmic i comercial de Santa Coloma de Gramenet.
 • Alta motivació sobre temes d’economia social, monedes socials i complementàries, etc.
 • Domini d’eines tecnològiques -web, apps, gestor d’enviaments, CRM, etc. – i capacitat de creació de contingut per xarxes socials.
 • Excel·lent nivell de català i castellà, tant parlat com escrit, i es valorarà altres idiomes (francès, anglès, xinès, …)
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis, així com capacitat comunicativa i motivadora.
 • Experiència en la formulació i seguiment de projectes.
 • Capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de diverses tasques paral·leles i capacitat de gestió de situacions d’estrès.
 • Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Excel·lent nivell de l’ús d’eines informàtiques d’Office.

Es valorarà positivament:

 • Experiència de treball al sector de l’Economia Social i Solidària.
 • Coneixement de la Llei d’equipaments comercials de l’any 1997 i posteriors adaptacions.
 • Experiència demostrable en la gestió de Plans de Dinamització, d’acord amb els paràmetres del primer Pla de dinamització del Comerç Urbà de Catalunya (1998-2000).
 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.

Condicions de l’oferta de Treball:

 • Tipus de contracte: El contracte tindrà una durada de 4 anys amb una dedicació a temps complet, 40 hores setmanals.
 • L’horari es desenvoluparà de dilluns a divendres de forma presencial a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
 • El salari segons l’escala salarial d’ACPP- grup 3 promoció 2 (https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/07/Tablas-salariales-ACPP.pdf)
 • Lloc de treball: Avinguda de la Generalitat 99 de Santa Coloma de Gramenet.
 • Data d’Incorporació: Prevista pel mes d’abril de 2019.
 • La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: «Vacant agent intermediari (A) + nom i cognom de la persona candidata” abans del 3 d’abril de 2019
 • Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció.
 • Només es contestaran aquelles candidatures que siguin preseleccionades.
 • En la selecció de CV i de perfil definitiu per a la construcció de l’equip de l’OTML es tindrà en compte preservar un equilibri de gènere i generacional.
Organitza:		UTE RE-economia 
Data límit: 		6 d’abril de 2019
Referència: 		Agent Intermediari (A)
Lloc: 			Santa Coloma de Gramenet

Referencia: Agent Intermediari (B)

L’UTE RE-economia formada per les empreses Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), Clickoin online s.l. i Learning by doing s.l. cerquen una persona per a l’Oficina Tècnica de la Moneda Local (OTML), de Santa Coloma de Gramenet.

Es tracta de la gestió de la moneda complementària ja existent a Santa Coloma de Gramenet, la Grama, que té la finalitat de treballar per a la transformació social i econòmica del teixit comercial de la ciutat. Per això, cerquem persones per a dinamitzar el Circuit del Comerç Social (CCS) de la Grama.

La figura d’Agent Intermediari (B), és una persona professional encarregada d’ajudar i a la participació de les botigues i empreses de la ciutat al CCS així com guiar i motivar l’ús de la Grama i la participació al CCS per part del teixit associatiu, les iniciatives de l’ESS i la ciutadania. Aquest figura, donarà suport a les tasques de l’Agent intermediari (A) i s’ocuparà dels aspectes socials de l’OTML.

Descripció:
A títol enunciatiu que no pas limitatiu, les seves funcions principals seran:

 • Realitzar les tasques de prevenció, planificació i execució per assolir els objectius principals de l’OTML seguint les instruccions de la direcció.
 • Oferir suport i acompanyament proactiu als membres del CCS, anticipant les accions i actuacions necessàries per minimitzar, quan no evitant, incidències directes o indirectes de tot allò que tingui a veure en la utilització de la Grama per part dels seus usuaris i usuàries.
 • Captar nous agents d’interès pel CCS, especialment els relacionats amb l’ESS i el teixit associatiu i comunitari de Santa Coloma de Gramenet.
 • Generar estratègies que facilitin la dinamització de la Grama, especialment però no només, amb els membres que d’una forma o altra estiguin relacionats amb l’ESS i el teixit associatiu local.
 • Col·laborar en la coordinació del mapeig dels agents de l’ESS a Santa Coloma de Gramenet
 • Desenvolupar estratègies i metodologies destinades a enfortir un model de CCS que potenciï i amplifiqui la col·laboració publica i privada, és a dir, la governança compartida. En aquest sentit, liderarà la construcció del Consell del CCS per poder-lo transformar en un òrgan de govern real i efectiu.
 • Gestionar de forma integral la cartera de membres dels àmbits social, associatiu i particular que li sigui assignada.
 • Oferir suport, acompanyament i col·laboració proactiva a les organitzacions locals representatives del teixit social i associatiu, i als usuaris que a títol particular formin part del CCS.
 • Redactar els informes, documents i anàlisis relacionats amb la seva tasca que li siguin requerits.
 • Representar a l’OTML davant dels usuaris, especialment del sector associatiu i els particulars, convertint-se en la principal cara visible de la Grama des del vessant tècnic.
 • Compartir un mínim del 25% de la seva dedicació amb l’Agent Intermediari (A), com a suport i acompanyament a les tasques relacionades amb el sector comercial i empresarial local.

Perfil/Requisits

 • Coneixement del teixit social i comercial de Santa Coloma de Gramenet. En especial es valorarà el coneixement de les diferents realitats socials, culturals i lingüístiques de les microcomunitats residents a la ciutat.
 • Participant o membre en col·lectius i/o organitzacions de la societat civil enfocades a treballar en pro de la transformació social.
 • Alta motivació sobre temes d’economia social, monedes socials i complementàries, etc.
 • Domini d’eines tecnològiques -web, apps, gestor d’enviaments, CRM, etc. – i capacitat de creació de contingut per xarxes socials
 • Excel·lent nivell de català i castellà, tant parlat com escrit, i es valorarà altres idiomes (francès, anglès, xinès, …)
 • Actitud proactiva, flexibilitat i adaptació als canvis, així com capacitat comunicativa i motivadora.
 • Capacitat de treball en equip, bona gestió dels temps, maneig de diverses tasques paral·leles i capacitat de gestió de situacions d’estrès.
 • Bones habilitats comunicatives i organitzatives.
 • Excel·lent nivell de l’ús d’eines informàtiques d’Office.

Es valorarà positivament:

 • Experiència de treball al sector de l’Economia Social i Solidària
 • Experiència al món associatiu, l’activisme i l’interès en la incidència política.
 • Relació amb xarxes d’associacions d’ESS.

Condicions de l’oferta de Treball:

 • Tipus de contracte: El contracte tindrà una durada de 4 anys amb una dedicació a temps complet, 40 hores setmanals.
 • El salari segons l’escala salarial d’ACPP- grup 3 promoció 2 (https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/07/Tablas-salariales-ACPP.pdf)
 • Lloc de treball: Avinguda de la Generalitat 99 de Santa Coloma de Gramenet
 • Data d’Incorporació: Prevista pel mes d’abril de 2019
 • La persona interessada pot enviar el seu CV i carta de motivació a l’adreça catalunya@acpp.com amb la següent referència a l’assumpte: «Vacant agent intermediari (A) + nom i cognom de la persona candidata” abans del 3 d’abril de 2019
 • Els CV enviats fora de termini no es tindran en compte en el procés de selecció
 • Només es contestaran aquelles candidatures que siguin preseleccionades.
 • En la selecció de CV i de perfil definitiu per a la construcció de l’equip de l’OTML es tindrà en compte preservar un equilibri de gènere i generacional.
Organiza:		Asemblea de Cooperación Pola la Paz (ACPP) 
Fecha límite: 		21/03/2019
Tipo de contrato: 	obra e/ou servizo
Referencia: 		PERSOAL TÉCNICO ACPP Galicia
Dónde: 			Santiago de Compostela

Referencia: PERSOAL TÉCNICO ACPP Galicia

Asemblea de Cooperación Pola Paz (ACPP) busca unha persoa para se incorporar ao equipo da organización en Galicia. A persoa contratada será co-responsable na execución dos proxectos de Educación para O Desenvolvemento e apoiará na xestión dos proxectos de cooperación internacional ou acción humanitaria que se determinen. Todo co obxectivo de desenvolver a estratexia de ACPP en consonancia cos valores da organización. Ver Misión, Visión e Valores en www.acpp.com

TAREFAS:

 • Identificar, formular e executar, baixo a súa responsabilidade, proxectos de Educación para o Desenvolvemento.
 • Apoiar na xestión de intervencións no área de cooperación internacional.
 • Apoiar na xestión das relacións con entidades financiadoras, organizacións sociais, redes e calquera outro espazo que se considere pertinente desde a coordinación de ACPP Galicia.
 • Apoiar na representación da organización nos espazos de participación nos que se integra.

PERFIL REQUERIDO

 • Manexo oral e escrito dos idiomas galego e castelán.
 • Coñecementos no ámbito da Educación para o Desenvolvemento.
 • Coñecementos de cooperación internacional para o desenvolvemento.
 • Manexo das ferramentas informáticas do paquete Office, internet e correo electrónico.
 • Persoa dinámica, con iniciativa e capacidade de traballo en equipo.

Valorarase:

 • Experiencia previa en postos similares ao ofertado.
 • Coñecementos do tecido asociativo en Galicia.
 • Coñecementos adicionais en DDHH, Enfoque Baseado en DHH, Cultura de Paz, Interculturalidade e Igualdade de Xénero.
 • Experiencia previa de traballo nalgunha organización da sociedade civil.

Perfil Persoal:

 • Capacidade de identificación cos valores e cultura de ACPP.
 • Boa capacidade de comunicación oral e escrita.
 • Capacidade de traballar con grupos humanos e de establecer boas relacións persoais con xente diversa.

CONDICIONS LABORAIS:

 • Tipo de contrato: obra e/ou servizo.
 • Xornada: 40 horas semanais.
 • Lugar de traballo: sede de ACPP Galicia en Santiago de Compostela.
 • Salario: Segun baremo interno de la organización.
 • Data de incorporación: 01 de abril de 2019.

 

As persoas interesadas deberán enviar CV e carta de motivación antes do día 21 de marzo de 2019. Achegaranse por correo electrónico a galicia@acpp.com, poñendo na liña de Asunto: “Posto Técnico + Nome e Apelidos da Persoa Candidata”
Os CV enviados fóra de prazo non se terán en contra no proceso de selección.
Só se contestarán aquelas candidaturas que resulten preseleccionadas.
Na selección de CV e perfil definitivo terase en conta o equilibrio de xénero co resto de integrantes do equipo.

Organiza:		Bakerako Lankidetza Batzarrea 
Fecha límite: 		8 de Marzo de 2019
Tipo de contrato: 	Obra y/o servicio
Referencia: 		TÉCNICA /O DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Dónde: 			Euskadi

Referencia: TÉCNICA /O DE EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

Bakerako Lankidetza Batzarrea – Asamblea de Cooperación por la Paz Euskadi busca una persona para incorporarse al equipo de la Delegación de BLB-ACPP en Euskadi. La persona contratada será responsable de la dinamización, ejecución y gestión de intervenciones de EpTS en distintas localidades de la Comunidad Autónoma Vasca con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de BLB-ACPP. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

 • ­Responsable de la dinamización, gestión y ejecución de proyectos EpTS bajo su responsabilidad.
 • Responsable de la realización de informes de justificación de los proyectos bajo su responsabilidad.
 • Apoyo en la ejecución de actividades de sensibilización llevadas a cabo en Euskadi.
 • Identificar acciones a desarrollar junto a las organizaciones locales socias y elaboración de propuestas específicas dentro de las líneas estratégicas de trabajo de ACPP en Túnez.
 • Apoyo a la identificación y la formulación de proyectos de Intervención Social de la Delegación.

Perfil/Requisitos:

 • Conocimientos de Educación para la Transformación Social.
 • Conocimiento del sistema educativo en Euskadi.
 • Experiencia en dinamización de actividades educativas y/o lúdicas con niños/as y/o jóvenes.
 • ­Imprescindible dominio de euskera.
 • ­Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Capaz de organizarse, analizar problemas y adoptar soluciones, tanto de manera individual como en equipo.
 • ­Conocimiento adecuado del paquete office, Internet, RRSS y correo electrónico.
 • ­Disponibilidad para desplazarse a otros territorios de Euskadi.

Se valorará positivamente:

 • ­Se valorará experiencia previa en el ámbito educativo u organizaciones del tercer sector.
 • ­Conocimientos en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad, entre otros.
 • ­Conocimientos de género conocimiento/implicación en redes feministas locales y/o autonómicas Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.

Condiciones de la oferta de trabajo:

 • ­Tipo de contrato: jornada completa (contrato por obra hasta el 31 de diciembre).
 • ­Lugar de trabajo: con base en una de las tres capitales, a determinar.
 • Salario: Según el baremo salarial de BLB-ACPP.
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP.
 • ­Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a blb@acpp.com antes del 8 de marzo de 2019 incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.
En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz
Fecha límite: 		31 de Mayo de 2019
Tipo de contrato: 	Obra y/o servicio
Referencia: 		PERSONAL EXPATRIADO TÚNEZ.
Dónde: 			TÚNEZ – TÚNEZ CAPITAL

Referencia: TÉCNICA /O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

PERSONAL EXPATRIADO ACPP TÚNEZ.

Descripción:

 • Integrarse dentro del equipo de ACPP Magreb, en condición de personal expatriado en la sede permanente de Túnez, asumiendo responsabilidades en relación a los proyectos desarrollados por ACPP y sus contrapartes locales.
 • Asumir la gestión técnica y económica de proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria de ACPP en Túnez.
 • Justificar, a nivel técnico y económico, proyectos de cooperación al desarrollo a instituciones del estado español, europeas, internacionales y/o entidades privadas.
 • Identificar acciones a desarrollar junto a las organizaciones locales socias y elaboración de propuestas específicas dentro de las líneas estratégicas de trabajo de ACPP en Túnez.
 • Formar parte del equipo de ACPP en Magreb, trabajando en coordinación con el resto de integrantes y personal de las diferentes delegaciones de ACPP.

Perfil/Requisitos:

 • Experiencia de trabajo en equipo.
 • Experiencia como personal técnico de cooperación en terreno con organizaciones nacionales o internacionales.
 • Conocimiento y experiencia en gestión de intervenciones y en gestión integral del ciclo del proyecto.
 • Experiencia en sistematización de procesos.
 • Informática: manejo del paquete Office con dominio del Excel y bases de datos.
 • Alta motivación para el trabajo en cooperación al desarrollo y acción humanitaria.
 • Dominio del francés hablado y escrito.

Se valorará positivamente:

 • Experiencia mínima de 2 años como técnico/a de cooperación en terreno en países del Magreb, especialmente Túnez y/o Marruecos.
 • Conocimiento y experiencia en Género, Migraciones y Desarrollo Sostenible (enfoque de ESS). Trabajo con colectivos en riesgo de exclusión social en el Magreb.
 • Conocimiento de Asamblea de Cooperación por la Paz.
 • Permiso de conducir.

Perfil personal:

 • Capacidad de identificación con los valores y cultura de una ONG y de ACPP en particular.
 • Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
 • Capacidad de trabajar en un entorno exigente orientado a la consecución de resultados.
 • Capacidad de trabajar con grupos humanos y de establecer buenas relaciones personales con gente diversa.
 • Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones con representantes de instituciones nacionales e internacionales, personal diplomático y con altos cargos de ministerios nacionales.
 • Capacidad resolutiva y propositiva.

 

Condiciones de la oferta de trabajo:

 • Tipo de contrato: Tipo de contrato: obra y/o servicio.
 • Jornada: 40 horas semanales
 • Lugar de trabajo: oficina de ACPP en Tunez Capital, Túnez.
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP.
 • Fecha de incorporación: Junio 2019.

Enviar CV con fotografía y carta de motivación sobre el puesto a magreb@acpp.com antes del 31 Mayo de 2019, incluyendo en el asunto PUESTO PERSONAL EXPATRIADO TÚNEZ + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA.

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz
Fecha límite: 		04 de Enero de 2018
Tipo de contrato: 	jornada parcial (posibilidad de ampliación a jornada completa) por un periodo inicial de 6 meses (posibilidad de renovación (contrato inicial de 6 meses con posibilidad de renovación)
Referencia: 		TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN.
Dónde: 			Delegación de ACPP-BLB Navarra.

Referencia: TÉCNICA /O DE APOYO EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Asamblea de Cooperación por la Paz/Bakerako Lankidetza Batzarrea Navarra busca una persona para incorporarse a nuestro equipo en la Delegación de ACPP-BLB en Pamplona. La persona contratada será responsable los proyectos de EpD y sensibilización que se le asignen, y podrá prestar apoyo en los proyectos de cooperación internacional que se determinen, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP-BLB.  Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

 • Ejecución de proyectos de Educación para el Desarrollo y sensibilización.
 • Apoyo en la gestión de Proyectos de Educación para el Desarrollo y sensibilización, con posibilidad de apoyo también en proyectos de Cooperación al Desarrollo.
 • Relación con la/s institución/es financiadoras de el/los proyecto/s de los que se encargue.

Perfil/Requisitos:

 • Conocimientos de Educación para el Desarrollo.
 • Conocimiento del sistema educativo en Navarra.
 • Conocimiento del tejido asociativo en Navarra.
 • Capacidad de coordinación e interlocución con las instituciones navarras financiadoras y el resto de la organización.
 • Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Capaz de organizarse, analizar problemas y proponer soluciones, tanto de manera individual como en equipo.
 • Conocimiento adecuado del paquete office, Internet y correo electrónico.

Se valorará:

 • Se valorará nivel alto hablado y escrito de francés e inglés.
 • Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.
 • Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo.
 • Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.
 • Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de Género, entre otros.

Condiciones de la oferta de trabajo:

 • Tipo de contrato: jornada parcial (posibilidad de ampliación a jornada completa) por un periodo inicial de 6 meses (posibilidad de renovación)
 • Lugar de trabajo: Delegación de ACPP-BLB Navarra.
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP-BLB Navarra.
 • Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a  org.navarra@acpp.com antes del 4 de enero de 2019.  Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.

En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz
Fecha límite: 		04 de Enero de 2018
Tipo de contrato: 	jornada completa de 40 horas semanales (contrato inicial de 6 meses con posibilidad de renovación)
Referencia: 		TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN.
Dónde: 			Delegación de ACPP-BLB Navarra

Referencia: TÉCNICA /O DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Asamblea de Cooperación por la Paz/Bakerako Lankidetza Batzarrea Navarra busca una persona para incorporarse a nuestro equipo en la Delegación de ACPP-BLB en Pamplona. La persona contratada será responsable los proyectos de cooperación internacional que se determinen, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP-BLB.  Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

 • Apoyar la implementación de los proyectos de cooperación internacional.
 • Realizar el seguimiento económico de los proyectos asegurando la conciliación de los datos financieros y contables de las intervenciones.
 • Elaborar con autonomía los informes técnicos y económicos de justificación de los proyectos, asegurando el cumplimiento de la normativa y procedimientos.
 • Disponibilidad para realizar viajes de identificación y/o seguimiento técnico y económico a terreno.
 • Relación con la/s institución/es financiadoras de el/los proyecto/s de los que se encargue.

Perfil/Requisitos:

 • Experiencia en formulación y seguimiento de proyectos.
 • Capacidad de trabajo en equipo, buena gestión de los tiempos, manejo de varias tareas paralelas y buena gestión de situaciones de estrés. Buenas habilidades comunicativas y organizativas.
 • Uso de herramienta Excel a nivel avanzado. Dominio del paquete Windows-Office.
 • Afinidad con los valores de la organización.
 • Capacidad de coordinación e interlocución con las instituciones navarras financiadoras y el resto de la organización.
 • Certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales.

Se valorará:

 • Se valorará nivel alto hablado y escrito de francés e inglés.
 • Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.
 • Se valorarán conocimientos sobre Educación para el Desarrollo.
 • Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.
 • Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de Género, entre otros.

 

Condiciones de la oferta de trabajo:

 • Tipo de contrato: jornada completa de 40 horas semanales (contrato inicial de 6 meses con posibilidad de renovación).
 • Lugar de trabajo: Delegación de ACPP-BLB Navarra.
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP-BLB Navarra.
 • Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a  org.navarra@acpp.com antes del 4 de enero de 2019.  Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.

En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz
Fecha límite: 		04 de Enero de 2018
Tipo de contrato: 	jornada parcial (posibilidad de ampliación a jornada completa) por un periodo inicial de 6 meses (posibilidad de renovación (contrato inicial de 6 meses con posibilidad de renovación)
Referencia: 		TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN.
Dónde: 			Delegación de ACPP-BLB Navarra.

Referencia: TÉCNICA /O DE APOYO EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Asamblea de Cooperación por la Paz/Bakerako Lankidetza Batzarrea Navarra busca una persona para incorporarse a nuestro equipo en la Delegación de ACPP-BLB en Pamplona. La persona contratada será responsable los proyectos de EpD y sensibilización que se le asignen, y podrá prestar apoyo en los proyectos de cooperación internacional que se determinen, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP-BLB.  Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

 • Ejecución de proyectos de Educación para el Desarrollo y sensibilización.
 • Apoyo en la gestión de Proyectos de Educación para el Desarrollo y sensibilización, con posibilidad de apoyo también en proyectos de Cooperación al Desarrollo.
 • Relación con la/s institución/es financiadoras de el/los proyecto/s de los que se encargue.

Perfil/Requisitos:

 • Conocimientos de Educación para el Desarrollo.
 • Conocimiento del sistema educativo en Navarra.
 • Conocimiento del tejido asociativo en Navarra.
 • Capacidad de coordinación e interlocución con las instituciones navarras financiadoras y el resto de la organización.
 • Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Capaz de organizarse, analizar problemas y proponer soluciones, tanto de manera individual como en equipo.
 • Conocimiento adecuado del paquete office, Internet y correo electrónico.

Se valorará:

 • Se valorará nivel alto hablado y escrito de francés e inglés.
 • Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.
 • Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo.
 • Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.
 • Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Enfoque basado en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad e Igualdad de Género, entre otros.

Condiciones de la oferta de trabajo:

 • Tipo de contrato: jornada parcial (posibilidad de ampliación a jornada completa) por un periodo inicial de 6 meses (posibilidad de renovación)
 • Lugar de trabajo: Delegación de ACPP-BLB Navarra.
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP-BLB Navarra.
 • Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a  org.navarra@acpp.com antes del 4 de enero de 2019.  Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.

En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado.

Organiza:		Asamblea de Cooperación por la Paz
Fecha límite: 		11 de Enero de 2019
Tipo de contrato: 	jornada 40h semanales (contrato eventual de 6 meses).
Referencia: 		TÉCNICA/O DE COOPERACIÓN.
Dónde: 			Delegación de ACPP Asturias en Gijón.

Referencia: ­Apoyo al área de Intervención Social de la Delegación.

Asamblea de Cooperación por la Paz Asturias busca una persona para incorporarse al equipo de la Delegación de ACPP en Asturias. La persona contratada apoyará la identificación y ejecución de los proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización, con el objetivo de dar cumplimiento a la estrategia y valores de ACPP. Ver misión, visión y valores de ACPP en www.acpp.com

Descripción:

 • ­Apoyo al área de Intervención Social de la Delegación:
  • En la ejecución de los proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización y en las actividades de sensibilización de la delegación.
  • En el proceso de diagnóstico, identificación y formulación de proyectos de Intervención Social de la Delegación.

 Perfil/Requisitos:

 • Conocimientos de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social.
 • ­Conocimiento del sistema educativo y el tejido asociativo en Asturias.
 • ­Persona dinámica, con iniciativa y capacidad de trabajo. Capaz de organizarse, analizar problemas y adoptar soluciones, tanto de manera individual como en equipo.
 • Conocimiento adecuado del paquete office, Internet, RRSS y correo electrónico.

Se valorará:

 • ­Se valorará nivel alto hablado y escrito de francés e inglés.
 • ­Se valorará experiencia previa en el mismo ámbito.
 • ­Se valorarán conocimientos sobre Cooperación al Desarrollo.
 • Se valorará el activismo y la implicación en los objetivos de la organización.
 • Conocimientos adicionales en Derechos Humanos, Cultura de Paz, Interculturalidad, entre otros.

Condiciones de la oferta de trabajo:

 • ­Tipo de contrato: jornada 40h semanales (contrato eventual de 6 meses).
 • ­Lugar de trabajo: Delegación de ACPP Asturias en Gijón.
 • Salario: Según el baremo salarial de ACPP.
 • ­Fecha de incorporación: Incorporación inmediata.

Enviar currículum vitae y carta de motivación sobre el puesto a  asturias@acpp.com antes del 11 de enero de 2019. Incluyendo en el Asunto: PUESTO TÉCNICA/O + NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CANDIDATA.

Los CV enviados fuera de plazo no se tendrán en cuenta en el proceso de selección. Sólo se contestarán aquellas candidaturas que sean preseleccionadas.

En la selección de CV y de perfil definitivo, se tendrá en cuenta el equilibrio de género en lo relacionado con el sector sub-representado.